Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) zet zich in voor de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de digitale infrastructuur in Nederland. Door veranderingen in de organisatie wilde het nieuw vormgegeven team Strategie een gedeelde visie ontwikkelen op haar rol en opdracht, concrete handvatten verkennen voor de uitvoering ervan, en de verbondenheid in het team vergroten. Summiteers begeleidde twee heidagen waarin we het team in een combinatie van inhoud, inspiratie en vooral veel denken en doen door een 'mini-strategietraject' leidden. Naast de beoogde doelen bracht dit het team veel energie en concrete ideeën om verder aan de slag te gaan.

"Summiteers heeft ons enorm geholpen om op een kritische manier te kijken naar onze rol en hoe we hier uitvoering aan (willen) geven. De energie van de twee dagen is nog steeds voelbaar in het team."

Marchien Angeli
Manager Strategie & Analyse, RDI

Mediahuis NL

Na overname van Telegraaf Media Groep (TMG) door Mediahuis hebben we de nieuwe Raad van Bestuur geholpen met herijking van de strategie, ontwerp & implementatie van een nieuwe organisatiestructuur en de executie van een omvangrijk kostenbesparingsprogramma. Belangrijk hierbij was het opzetten en managen van een programmastructuur, waarbinnen de nieuwe directie verantwoordelijk was voor het realiseren van de strategische doelstellingen.

"Ze kijken altijd een paar stappen vooruit. Daardoor blijft het tempo er goed in!"

Koos Boot
CFO Mediahuis NL

Autoriteit Financiële Markten

Ondersteuning van de AFM bij het vormgeven en leiden van het Rentederivaten Project. Samen met de interne projectleider en -teamleden hebben we een heldere structuur voor het projectteam neergezet met duidelijke taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast hebben we een stuurgroepcyclus en -rapportage ingericht en een grote hoeveelheid inhoudelijke thema’s in dit ingewikkelde dossier mee opgelost.

"Summiteers heeft ons geholpen een ingewikkeld project in te richten en te managen. Ik vond het bijzonder hoe Summiteers er voor zorgde dat de projectleden als goed team gingen functioneren en de teamleden zich echt gingen ontwikkelen."

Frans de Weert
Hoofd Expertisecentrum AFM

Frontmen

Door een combinatie van fusies en autonome groei is Frontmen in korte tijd gegroeid naar 100+ FTE, met een ambitie om de dienstverlening te verbreden en verder te groeien. Om deze ambitie te realiseren hebben wij samen met de directie gezorgd voor een:

  • Heldere visie & duidelijke strategie (richting/bestemming);
  • Passende organisatie inrichting (o.a. heldere rolverdeling en overlegstructuur);
  • Roadmap om de strategie te realiseren.

"Summiteers heeft ons op een geweldige manier geholpen structuur te geven aan onze snel gegroeide organisatie. In verschillende sessies brachten ze ons tot de kern en hebben we voor onszelf en de medewerkers een heldere strategie bepaald aangevuld met een helder pad hoe daar te komen. Summiteers - dank!"

Remco van Blitterswijk
Founder Frontmen

Fritom Group

Fritom is een belangrijke speler in de logistieke dienstverlening in ons land. Fritom Group heeft een zevental werkmaatschappijen en Fritom Corporate. De kennis en kunde rondom de dienstverlening ligt bij de werkmaatschappijen. Fritom Corporate faciliteert op het gebied van finance, risk, strategie, legal, business development, IT en R&D. Vanuit Fritom Group bestond de behoefte aan een strategische verkenning van de mogelijkheden die ‘digital’ biedt en de impact daarvan op de organisatie van de werkmaatschappijen en Corporate. Hiervoor hebben we een traject neergezet waarbij we een analyse hebben gedaan van de belangrijkste, voor Fritom relevante, ontwikkelingen. Van robotics en analytics tot platformkoppelingen en portaltechnologie. We hebben hierover diepgaand gesproken met de werkmaatschappijen en Corporate. Waar op inzetten en hoe dat te organiseren over de groep heen? We hebben een roadmap neergezet voor de komende jaren. Deze is omarmd en wordt nu geïmplementeerd.

“Summiteers heeft ons geholpen om van een vergezicht naar een concreet punt op de horizon te komen”

Arnold de Jong
CEO Fritom Group

Rabobank

Ondersteuning van de Rabobank bij het versnellen van hun digitale transitie door organisatie breed over te stappen naar een agile@scale werkwijze met multidisciplinaire, autonome teams. Samen met een team van interne consultants begeleiden we het ontwerpen, implementeren en continu verbeteren van de organisatiestructuur en way of working.

“De consultants van Summiteers zijn een integraal onderdeel van ons digitale transformatie team. Door hun vakmanschap en professionaliteit behouden ze het vermogen om ons de spiegel voor te houden ter versnelling van onze digitale transformatie.”

Alexander Zwart & Kiki van den Berg
Head of Digital Transformation, Rabobank

ANWB Zakelijke Markt

ANWB Zakelijk is een hulpverlener die mobiliteitsoplossingen biedt aan de grootzakelijke markt. Ontwikkelingen in de automotive industrie zoals ‘electric’ en ‘connected’ voertuigenvragen om strategische herijking om op de lange termijn succesvol te blijven. Summiteers heeft ANWB geholpen een visie op te stellen voor de bediening van Autofabrikanten & Importeurs: Waarom deze markt bedienen en met welke propositie? Na goedkeuring van de strategische visie is deze samen met ANWB medewerkers vertaald naar een heldere implementatie roadmap. Deze is ontwikkeld met- en overgedragen aan een kernteam van ANWB medewerkers. Gedurende het traject is veel aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van deze kernteamleden, waarmee de basis is gelegd voor een succesvolle realisatie.

“Consultancy is niet je eigen verhaal over de bühne brengen. Het is het verhaal van je klant verduidelijken, verdiepen, vernieuwen en verbeteren. Summiteers is consultancy.”

Willem Aal
Directeur Zakelijke Markt

CDP

CDP is een non-profit organisatie die een wereldwijd rapportage platform beheert voor investeerders, bedrijven, steden, staten en regio's om hun milieu-impact te beheren. In 2000 werd CDP opgericht met de ambitie om een wereldwijd economisch systeem te creëren dat binnen duurzame milieu grenzen opereert en gevaarlijke klimaatverandering voorkomt. Dit met het idee om via de autoriteit van beleggers bedrijven aan te moedigen hun CO2 impact openbaar te maken, wat zou leiden tot inzicht en actie tegen klimaatverandering. Inmiddels is CDP uitgegroeid tot front-runner in de strijd tegen klimaatverandering. CDP wordt wereldwijd gezien als de ‘Golden-Standard’ om milieu impact te rapporteren: meer dan 14.000 organisaties vanuit de hele wereld rapporteerden in 2021 data aan CDP. Zij representeren meer dan 20% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Wij hebben de CIO organisatie van CDP in Londen geholpen met de vertaling van CDP’s strategische uitgangspunten naar concrete CIO plannen, om ook de komende jaren de juiste technologie te implementeren om door te kunnen blijven groeien. Wij stelden samen met de CIO teams de ‘roadmap’ op, analyseerden welke capabilities nodig zijn voor succes, vertaalden dit naar een ‘Build, Buy, Partner’ strategie en de benodigde budgetten.  

"Summiteers heeft ons enorm geholpen te focussen en tot een gestructureerde aanpak te komen. In de hectische wereld van non-profits was dit geen gemakkelijke taak. De mensen van Summiteers waren in staat razendsnel de materie en problematiek te doorgronden en kwamen voortdurend met suggesties om de voortgang er in te houden op momenten dat onze organisatie eigenlijk volledig in beslag werd genomen door de dagelijkse beslommeringen."

René Gravenberch
Chief Information Officer (CIO) CDP

Agrifirm Plant-Based Solutions

De divisie Plant-Based Solutions binnen Agrifirm levert hoogstaande teeltadviezen en teeltbenodigdheden aan telers in de akkerbouw en bollenteelt. Deze sectoren zijn momenteel aan grote verandering onderhevig door onder andere veranderende wet- en regelgeving, digitalisering en nieuwe marktbehoeften zoals de eiwittransitie. Agrifirm heeft daarom recentelijk haar strategie herijkt om goed in te kunnen spelen op de veranderingen in de markt en klantbehoeften. Goede executie van deze strategie is essentieel en vraagt allereerst om de vertaling naar doelstellingen, concrete plannen en mijlpalen.

Summiteers heeft Agrifirm ondersteund met de vertaling van de strategie naar een werkwijze waarmee ze succesvol de strategie tot uitvoering kunnen brengen. We hebben geholpen bij het opzetten van een werkende structuur en rolverdeling en het bedenken en realiseren van concrete en uitvoerbare roadmaps. Hiermee is het nieuwe team optimaal uitgerust om de komende jaren de strategie te realiseren.

"Summiteers heeft op prettige wijze de samenwerking met onze mensen opgezocht. Met deze herijkte strategie kan Agrifirm de komende jaren goed inspelen op de veranderende markt en klantbehoeften om zo bij te dragen aan een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties."

Harrie Vollaard
Strategy & New Business Manager - Agrifirm Plant Based Solutions

Fairtrade

Fairtrade helpt kleinschalige producenten en werknemers op plangages in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat zij kunnen leven van hun werk en investeren in een duurzame toekomst. De markt waarin zij opereert is groeiende en wijzigingen in wet- en regelgeving volgen elkaar in rap tempo op. Om hier goed op in te spelen heeft Fairtrade haar strategie herijkt en wilde zij Agile gaan werken om die strategie ook effectief te kunnen realiseren. Summiteers ondersteunde hierbij door de werkwijze stapsgewijs in verschillende teams uit te rollen. De gedachte hierbij: leren door te doen en de organisatie zelf de kennis en ervaring geven die nodig is voor verdere uitrol, zodat steeds minder ondersteuning van Summiteers nodig was. Onze aanpak bestond steeds uit twee stappen per team. In de eerste plaatste creëerden we scherpte, overzicht en prioriteit door een vertaling van de organisatiedoelen naar concrete en behapbare resultaten per team. Vervolgens hielpen we het team met het doorleven van de werkwijze en maakten we door gedragsreflecties de gewenste verandering verder bespreekbaar en zichtbaar. Inmiddels is de executie van de strategie goed onderweg en kan de organisatie zelf de verdere uitrol van de Agile werkwijze uitvoeren.

"Als je gedragsverandering wilt realiseren, helpt het om van buitenaf de groep te challengen. Het was cruciaal dat Summiteers ons hierbij begeleid heeft. Ik weet niet of het zonder deze ‘vreemde’ ogen even succesvol was geweest."

Margit Verwer
Business Development Director